مرور برچسب

چگونه در زندگی موفق شوم؟

بی پولی نتیجه کدام رفتارهای نادرست ما است؟(بخش اول)

رفتار ها و تفکرات نادرست درباره بی پولی بی پولی همیشه به دلیل شرایط بد جامعه و شرایط اقتصادی نیست. در اکثر مواقع باورها و تصمیمات نادرست ما است که سبب می شود فرصت ها را از دست بدهیم و نتوانیم در زندگی به موفقیت مالی دست یابیم. در این مطلب…